ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਡੇਟਾ ਲੱਭਿਆ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਫਾਇਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ

ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

  • ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਮੁੱਦੇ
  • ਖਰਾਬ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਧਿਅਮ
  • ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ
  • ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਿਟਾਉਣਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਆਦਿ)
  • ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ, ਆਦਿ)
  • ਹੋਰ ਕਾਰਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਨਮੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ)।

ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!

ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ। 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਅੱਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰਾਈਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਸਪੀਡ, ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ) ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ

ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ a ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਕਲਾਉਡ ਬੈਕਅੱਪ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੇਵਾ.

ਹਵਾਲੇ

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_recovery

ਮੁੱਖ » ਕ੍ਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ » ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ » ਫਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਸਾਡੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਾਉਂਡਅੱਪ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

'subscribe' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ.