Bảng chú giải thuật ngữ lưu trữ đám mây

Bảng chú giải thuật ngữ, từ ngữ và công nghệ thường được sử dụng trong lưu trữ đám mây và sao lưu đám mây.

Chia sẻ với...