Apakah Pematuhan HIPAA?

Pematuhan HIPAA merujuk kepada pematuhan kepada peraturan yang ditetapkan oleh Akta Mudah Alih dan Akauntabiliti Insurans Kesihatan, yang merupakan undang-undang persekutuan di Amerika Syarikat yang melindungi privasi dan keselamatan maklumat kesihatan individu.

Apakah Pematuhan HIPAA?

Pematuhan HIPAA merujuk kepada set peraturan dan peraturan yang penyedia dan organisasi penjagaan kesihatan mesti patuhi untuk memastikan keselamatan dan privasi maklumat perubatan pesakit. Ia penting kerana ia melindungi kerahsiaan maklumat perubatan sensitif dan membantu menghalang capaian atau penggunaan maklumat ini tanpa kebenaran. Dalam istilah yang lebih mudah, Pematuhan HIPAA ialah satu cara untuk memastikan maklumat perubatan peribadi anda disimpan dengan selamat dan sulit.

Pematuhan HIPAA ialah aspek penting dalam penjagaan kesihatan, dan adalah penting bagi penyedia penjagaan kesihatan untuk mematuhi peraturannya. Akta Mudah Alih dan Akauntabiliti Insurans Kesihatan (HIPAA) telah digubal pada tahun 1996 untuk memastikan perlindungan maklumat perubatan sensitif pesakit. Pematuhan HIPAA adalah wajib untuk semua penyedia penjagaan kesihatan, termasuk hospital, klinik dan syarikat insurans.

Pematuhan HIPAA termasuk satu set peraturan yang mesti dipatuhi oleh penyedia penjagaan kesihatan untuk memastikan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan maklumat pesakit. Peraturan HIPAA meliputi pelbagai bidang, termasuk privasi, keselamatan dan pemberitahuan pelanggaran. Penyedia penjagaan kesihatan mesti melaksanakan perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai untuk melindungi maklumat pesakit daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Kegagalan mematuhi peraturan HIPAA boleh mengakibatkan penalti yang berat, termasuk denda dan tindakan undang-undang.

Gambaran Keseluruhan Pematuhan HIPAA

HIPAA, atau Akta Mudah Alih dan Akauntabiliti Insurans Kesihatan 1996, ialah undang-undang persekutuan yang menetapkan piawaian kebangsaan untuk perlindungan maklumat kesihatan pesakit yang sensitif. Pematuhan HIPAA adalah wajib untuk semua organisasi penjagaan kesihatan yang mengendalikan maklumat kesihatan yang dilindungi (PHI).

Apa itu HIPAA?

HIPAA ialah undang-undang persekutuan yang memerlukan organisasi penjagaan kesihatan melaksanakan perlindungan untuk melindungi kerahsiaan, integriti dan ketersediaan PHI. Undang-undang juga memberikan pesakit hak tertentu ke atas maklumat kesihatan mereka, seperti hak untuk mengakses dan mengawal PHI mereka.

Peraturan Privasi HIPAA

Peraturan Privasi HIPAA menetapkan piawaian kebangsaan untuk perlindungan PHI dalam sebarang medium. Peraturan ini terpakai kepada semua entiti yang dilindungi, termasuk penyedia penjagaan kesihatan, pelan kesihatan dan pusat penjelasan penjagaan kesihatan. Peraturan tersebut memerlukan entiti dilindungi untuk melaksanakan dasar dan prosedur untuk melindungi privasi PHI dan melantik pegawai privasi untuk mengawasi pematuhan.

Peraturan Keselamatan HIPAA

Peraturan Keselamatan HIPAA menetapkan piawaian kebangsaan untuk perlindungan maklumat kesihatan yang dilindungi elektronik (ePHI). Peraturan ini terpakai kepada semua entiti dilindungi dan rakan perniagaan yang mencipta, menerima, menyelenggara atau menghantar ePHI. Peraturan tersebut memerlukan entiti dilindungi dan rakan perniagaan untuk melaksanakan perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal untuk melindungi ePHI.

Peraturan HIPAA Omnibus

Peraturan Omnibus HIPAA telah digubal pada tahun 2013 dan membuat perubahan ketara pada Peraturan Pemberitahuan Privasi, Keselamatan dan Pelanggaran HIPAA. Peraturan tersebut memperluaskan takrifan rakan perniagaan untuk memasukkan subkontraktor, mengukuhkan keperluan untuk pemberitahuan pelanggaran dan meningkatkan penalti bagi ketidakpatuhan.

Pematuhan HIPAA dikuatkuasakan oleh Pejabat Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia untuk Hak Sivil (OCR). OCR menjalankan audit dan menyiasat aduan tentang pelanggaran HIPAA. Penalti bagi ketidakpatuhan boleh terdiri daripada denda hingga pertuduhan jenayah.

Ringkasnya, pematuhan HIPAA adalah penting untuk organisasi penjagaan kesihatan yang mengendalikan PHI. Undang-undang memerlukan entiti dilindungi dan rakan perniagaan untuk melaksanakan dasar dan prosedur untuk melindungi kerahsiaan, integriti dan ketersediaan PHI. Kegagalan untuk mematuhi HIPAA boleh mengakibatkan penalti yang ketara dan tindakan undang-undang.

Sync.com ialah perkhidmatan storan awan yang dipercayai yang memastikan pematuhan HIPAA untuk pelanggan.

Pematuhan HIPAA untuk Organisasi

Organisasi yang mengendalikan maklumat kesihatan yang dilindungi (PHI) dikehendaki mematuhi Akta Mudah Alih dan Akauntabiliti Insurans Kesihatan 1996 (HIPAA). HIPAA ialah satu set piawaian kawal selia yang menggariskan penggunaan dan pendedahan PHI yang sah. Kegagalan mematuhi HIPAA boleh mengakibatkan penalti dan denda.

Siapa yang Mesti Mematuhi HIPAA?

HIPAA terpakai kepada entiti dilindungi dan rakan perniagaan. Entiti dilindungi ditakrifkan sebagai penyedia penjagaan kesihatan, pelan kesihatan dan pusat penjelasan penjagaan kesihatan. Rakan sekutu perniagaan ditakrifkan sebagai entiti yang melaksanakan perkhidmatan untuk entiti dilindungi yang melibatkan penggunaan atau pendedahan PHI.

Perlindungan Privasi dan Keselamatan HIPAA untuk Organisasi

HIPAA mempunyai dua peraturan yang organisasi mesti patuhi: Peraturan Privasi dan Peraturan Keselamatan. Peraturan Privasi menggariskan keperluan untuk penggunaan dan pendedahan PHI. Peraturan Keselamatan menggariskan keperluan untuk melindungi PHI elektronik (ePHI).

Organisasi mesti melaksanakan perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal untuk melindungi PHI. Perlindungan pentadbiran termasuk dasar dan prosedur, latihan tenaga kerja, dan penilaian risiko. Perlindungan fizikal termasuk kawalan akses, keselamatan stesen kerja dan kawalan peranti dan media. Perlindungan teknikal termasuk kawalan akses, kawalan audit dan keselamatan penghantaran.

Pematuhan HIPAA untuk Rakan Bersekutu Perniagaan

Rakan sekutu perniagaan mesti mematuhi HIPAA dengan cara yang sama seperti entiti dilindungi. Mereka mesti melaksanakan perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal untuk melindungi PHI. Rakan sekutu perniagaan juga mesti menandatangani perjanjian sekutu perniagaan (BAA) dengan entiti dilindungi yang menggariskan tanggungjawab mereka untuk melindungi PHI.

Penguatkuasaan HIPAA dan Penalti kerana Ketidakpatuhan

Pelanggaran HIPAA boleh mengakibatkan penalti monetari sivil atau tuduhan jenayah. Pejabat Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia untuk Hak Sivil (OCR) menguatkuasakan peraturan HIPAA. OCR menyiasat aduan pelanggaran HIPAA dan boleh mengenakan penalti bagi ketidakpatuhan.

Organisasi yang melanggar HIPAA boleh dikenakan denda sehingga $1.5 juta setahun untuk setiap pelanggaran. Tuduhan jenayah boleh mengakibatkan denda dan penjara.

Kesimpulannya, organisasi yang mengendalikan PHI mesti mematuhi Peraturan Privasi dan Keselamatan HIPAA. Mereka mesti melaksanakan perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal untuk melindungi PHI. Rakan sekutu perniagaan juga mesti mematuhi HIPAA dan menandatangani BAA dengan entiti dilindungi. Kegagalan mematuhi HIPAA boleh mengakibatkan penalti dan denda.

Pematuhan HIPAA untuk Penyedia Penjagaan Kesihatan

Sebagai penyedia penjagaan kesihatan, adalah penting untuk memahami peraturan dan keperluan yang ditetapkan oleh HIPAA untuk memastikan privasi dan keselamatan maklumat sensitif pesakit. Pematuhan HIPAA adalah wajib bagi semua penyedia penjagaan kesihatan untuk mengelakkan penalti yang mahal dan melindungi data pesakit.

Perlindungan Privasi dan Keselamatan HIPAA untuk Penyedia Penjagaan Kesihatan

HIPAA memerlukan penyedia penjagaan kesihatan untuk melaksanakan perlindungan privasi dan keselamatan untuk melindungi maklumat kesihatan terlindung elektronik (ePHI) pesakit. Perlindungan ini termasuk langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal untuk memastikan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan ePHI.

Perlindungan pentadbiran termasuk dasar dan prosedur, latihan tenaga kerja dan kawalan audit. Perlindungan fizikal termasuk kawalan akses, keselamatan kemudahan dan kawalan peranti dan media. Perlindungan teknikal termasuk penyulitan data, pengesahan dan keselamatan penghantaran.

Penyedia penjagaan kesihatan juga mesti mengekalkan program pengurusan risiko untuk mengenal pasti dan mengurangkan potensi risiko kepada ePHI. Program ini harus termasuk penilaian risiko biasa, ujian kelemahan, dan pelan tindak balas insiden.

Pematuhan HIPAA untuk Rekod Kesihatan Elektronik (EHR)

Pematuhan HIPAA untuk rekod kesihatan elektronik (EHR) adalah penting bagi penyedia penjagaan kesihatan yang menggunakan atau menyimpan maklumat pesakit secara elektronik. Akta HITECH, sebahagian daripada Akta Pemulihan dan Pelaburan Semula Amerika 2009, menetapkan keperluan baharu untuk keselamatan dan privasi EHR.

Penyedia penjagaan kesihatan mesti melaksanakan perlindungan teknikal untuk memastikan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan ePHI yang disimpan dalam sistem EHR. Perlindungan ini termasuk kawalan akses, pengelogan audit dan penyulitan data semasa rehat dan dalam transit.

Penyedia penjagaan kesihatan juga mesti melaksanakan dasar dan prosedur untuk akses dan penggunaan EHR, termasuk latihan tenaga kerja dan kawalan audit. Selain itu, penyedia penjagaan kesihatan mesti mempunyai pelan kontingensi untuk kegagalan atau pelanggaran sistem EHR.

Pematuhan HIPAA untuk Perkhidmatan Telekesihatan

Perkhidmatan telekesihatan telah menjadi semakin popular sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terutamanya semasa wabak COVID-19. Penyedia penjagaan kesihatan yang menawarkan perkhidmatan telekesihatan mesti memastikan pematuhan HIPAA untuk melindungi ePHI pesakit.

Penyedia penjagaan kesihatan mesti menggunakan saluran komunikasi selamat untuk perkhidmatan telekesihatan, termasuk persidangan video dan platform pemesejan yang disulitkan. Penyedia penjagaan kesihatan juga mesti melaksanakan dasar dan prosedur untuk penggunaan perkhidmatan telekesihatan, termasuk latihan tenaga kerja dan kawalan audit.

Penyedia penjagaan kesihatan mesti mendapatkan persetujuan pesakit untuk perkhidmatan telekesihatan dan memastikan kerahsiaan, integriti, dan ketersediaan ePHI yang dihantar semasa sesi telekesihatan.

Secara keseluruhan, penyedia penjagaan kesihatan mesti bersungguh-sungguh dalam usaha mereka untuk mengekalkan pematuhan HIPAA untuk melindungi maklumat sensitif pesakit. Dengan melaksanakan perlindungan privasi dan keselamatan, mematuhi keperluan EHR, dan memastikan pematuhan HIPAA untuk perkhidmatan telekesihatan, penyedia penjagaan kesihatan boleh melindungi data pesakit dan mengelakkan penalti yang mahal.

Pematuhan HIPAA untuk Pelan Kesihatan

Pelan kesihatan ialah entiti utama yang mesti mematuhi peraturan HIPAA. Perlindungan privasi dan keselamatan HIPAA disediakan untuk melindungi maklumat kesihatan yang boleh dikenal pasti secara individu (IIHI) daripada didedahkan tanpa kebenaran atau pengetahuan pesakit. Pelan kesihatan diperlukan untuk melaksanakan perlindungan ini untuk memastikan kerahsiaan, integriti, dan ketersediaan IIHI.

Perlindungan Privasi dan Keselamatan HIPAA untuk Pelan Kesihatan

Perlindungan privasi dan keselamatan HIPAA untuk pelan kesihatan termasuk yang berikut:

  • Perlindungan Pentadbiran: Ini termasuk dasar dan prosedur, latihan tenaga kerja, dan penilaian risiko untuk mengenal pasti dan mengurangkan potensi risiko keselamatan.
  • Perlindungan Fizikal: Ini termasuk kawalan akses, keselamatan kemudahan dan keselamatan stesen kerja.
  • Perlindungan Teknikal: Ini termasuk kawalan akses, kawalan audit dan keselamatan penghantaran.

Pematuhan HIPAA untuk Perlindungan Insurans Kesihatan

Perlindungan insurans kesihatan adalah satu lagi bidang utama yang memerlukan pematuhan HIPAA. Pelan kesihatan mesti memastikan bahawa dasar dan prosedur mereka mematuhi peraturan HIPAA, termasuk perlindungan privasi dan keselamatan yang dinyatakan di atas. Perlindungan insurans kesihatan juga mesti mematuhi piawaian kebangsaan untuk transaksi elektronik dan set kod.

Pematuhan HIPAA untuk Rancangan Kesihatan Kumpulan

Pelan kesihatan kumpulan tertakluk kepada peraturan HIPAA di bawah Akta Keselamatan Pendapatan Persaraan Pekerja (ERISA). Pelan kesihatan kumpulan mesti mematuhi privasi dan perlindungan keselamatan HIPAA, serta piawaian kebangsaan untuk transaksi elektronik dan set kod. Pelan kesihatan kumpulan juga mesti menyediakan individu dengan hak tertentu di bawah HIPAA, seperti hak untuk mengakses IIHI mereka dan hak untuk meminta pembetulan kepada IIHI mereka.

Ringkasnya, pelan kesihatan, termasuk perlindungan insurans kesihatan dan pelan kesihatan kumpulan, mesti mematuhi peraturan HIPAA untuk melindungi kerahsiaan, integriti dan ketersediaan IIHI. Ini termasuk melaksanakan perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal, mematuhi piawaian kebangsaan untuk urus niaga elektronik dan set kod, dan menyediakan individu dengan hak tertentu di bawah HIPAA.

Pematuhan HIPAA untuk Kerajaan dan Penguatkuasaan Undang-undang

Pematuhan HIPAA meliputi agensi kerajaan dan entiti penguatkuasa undang-undang yang mengendalikan maklumat kesihatan yang dilindungi (PHI). Entiti ini mesti mematuhi piawaian yang sama seperti penyedia penjagaan kesihatan dan penanggung insurans untuk memastikan PHI dikendalikan dengan selamat dan sulit.

Pematuhan HIPAA untuk Aktiviti Kesihatan Awam

Peraturan Privasi HIPAA membenarkan pendedahan PHI untuk aktiviti kesihatan awam, seperti pengawasan penyakit, penyiasatan dan campur tangan. Entiti yang dilindungi boleh mendedahkan PHI kepada pihak berkuasa kesihatan awam tanpa kebenaran pesakit untuk tujuan ini.

Pematuhan HIPAA untuk Penguatkuasaan Undang-undang dan Perintah Mahkamah

HIPAA juga membenarkan pendedahan PHI kepada pegawai penguatkuasa undang-undang dalam keadaan tertentu. Entiti yang dilindungi boleh mendedahkan PHI sebagai tindak balas kepada perintah mahkamah, sepina atau waran. PHI juga boleh didedahkan jika terdapat kecurigaan terhadap aktiviti jenayah, ancaman kepada keselamatan awam, atau jika individu tersebut menjadi mangsa jenayah.

Walau bagaimanapun, entiti dilindungi mesti memastikan bahawa pendedahan adalah terhad kepada maklumat minimum yang diperlukan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Mereka juga mesti mendapatkan jaminan yang memuaskan bahawa PHI tidak akan didedahkan selanjutnya dan usaha yang munasabah telah dibuat untuk memberitahu individu yang terjejas.

Pematuhan HIPAA untuk Aktiviti Pengawasan Kesihatan

HIPAA membenarkan pendedahan PHI kepada agensi kerajaan untuk aktiviti pengawasan kesihatan, seperti audit, penyiasatan dan pemeriksaan. Agensi ini termasuk Pejabat Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia (HHS) AS untuk Hak Sivil (OCR), yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan peraturan HIPAA.

Entiti dilindungi mesti bekerjasama dengan agensi ini untuk memastikan bahawa mereka mematuhi peraturan HIPAA. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan penalti dan denda.

Pertimbangan lain

Selain perkara di atas, terdapat beberapa pertimbangan lain yang perlu diingat oleh agensi kerajaan dan entiti penguatkuasa undang-undang semasa mengendalikan PHI. Ini termasuk:

  • Aktiviti kepentingan dan faedah awam: Entiti dilindungi mungkin mendedahkan PHI untuk aktiviti yang berkepentingan atau manfaat awam, seperti penyelidikan, campur tangan kesihatan awam dan usaha tindak balas kecemasan.
  • Latar belakang berkanun dan kawal selia: Entiti dilindungi mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan persekutuan dan negeri yang berkenaan yang mengawal pengendalian PHI.
  • Maklumat kesihatan pesakit: PHI termasuk sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu, seperti nama, alamat, nombor Keselamatan Sosial dan sejarah perubatan.
  • Maklumat penjagaan kesihatan: Entiti dilindungi mesti memastikan semua maklumat penjagaan kesihatan dikendalikan dengan selamat dan sulit untuk melindungi privasi pesakit.
  • Ketidakpatuhan: Kegagalan mematuhi peraturan HIPAA boleh mengakibatkan penalti dan denda, serta merosakkan reputasi entiti.
  • Set data terhad: Entiti dilindungi boleh mendedahkan set data terhad (LDS) PHI untuk tujuan penyelidikan, kesihatan awam dan operasi penjagaan kesihatan. LDS tidak termasuk pengecam langsung seperti nama, alamat dan nombor Keselamatan Sosial.
  • Kecemasan kesihatan awam COVID-19: Semasa kecemasan kesihatan awam COVID-19, entiti dilindungi mungkin mendedahkan PHI untuk tujuan operasi kesihatan awam dan penjagaan kesihatan tanpa kebenaran pesakit.

Kesimpulannya, agensi kerajaan dan entiti penguatkuasa undang-undang mesti mematuhi peraturan HIPAA semasa mengendalikan PHI. Mereka mesti memastikan bahawa semua pendedahan adalah terhad kepada maklumat minimum yang diperlukan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, dan usaha yang munasabah telah dibuat untuk memberitahu individu yang terjejas. Kegagalan mematuhi peraturan HIPAA boleh mengakibatkan penalti dan denda, serta merosakkan reputasi entiti.

Lebih Membaca

Pematuhan HIPAA merujuk kepada pematuhan entiti dilindungi kepada Akta Mudah Alih dan Akauntabiliti Insurans Kesihatan (HIPAA) 1996. Akta tersebut memerlukan entiti dilindungi untuk melaksanakan perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal tertentu untuk memastikan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan kesihatan yang dilindungi maklumat (PHI). Entiti yang dilindungi termasuk penyedia penjagaan kesihatan, pelan kesihatan dan pusat penjelasan penjagaan kesihatan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan HIPAA boleh mengakibatkan penalti sivil atau jenayah. (sumber: CDC)

Syarat Pematuhan Awan yang berkaitan

Laman Utama » Penyimpanan Awan » Glosari » Apakah Pematuhan HIPAA?

Kekal dimaklumkan! Sertai surat berita kami
Langgan sekarang dan dapatkan akses percuma kepada panduan, alatan dan sumber pelanggan sahaja.
Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa. Data anda selamat.
Kekal dimaklumkan! Sertai surat berita kami
Langgan sekarang dan dapatkan akses percuma kepada panduan, alatan dan sumber pelanggan sahaja.
Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa. Data anda selamat.
Kekal dimaklumkan! Sertai surat berita kami!
Langgan sekarang dan dapatkan akses percuma kepada panduan, alatan dan sumber pelanggan sahaja.
Kekal Kemas Kini! Sertai Surat Berita kami
Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa. Data anda selamat.
Syarikat saya
Kekal Kemas Kini! Sertai Surat Berita kami
ظ Anda (hampir) melanggan!
Pergi ke peti masuk e-mel anda, dan buka e-mel yang saya hantar kepada anda untuk mengesahkan alamat e-mel anda.
Syarikat saya
Anda telah Dilanggan!
Terima kasih atas langganan anda. Kami menghantar surat berita dengan data berwawasan setiap hari Isnin.
Kongsi ke...