Што е CPA? (Трошоци по набавка)

CPA (Cost per Acquisition) е метрика што се користи во дигиталното рекламирање за мерење на трошоците за стекнување на нов клиент или олово. Се пресметува со делење на вкупните трошоци на кампањата со бројот на конверзии (како што се купувања, регистрирања или поднесоци на формулари) генерирани од таа кампања. Со други зборови, CPA ја претставува сумата на пари потрошени за стекнување на еден нов клиент или лидер.

Што е CPA? (Трошоци по набавка)

CPA (Cost Per Acquisition) е маркетинг метрика која мери колку пари троши бизнисот за да стекне нов клиент или да направи продажба. Ги пресметува вкупните трошоци за маркетинг кампања или стратегија и ги дели со бројот на нови клиенти или генерирани продажби. Во суштина, тоа покажува колку еден бизнис плаќа за да добие нов клиент или продажба.

Цена по стекнување (CPA) е маркетиншка метрика што се користи за мерење на трошоците за стекнување на нов клиент или потенцијал. Тоа е клучна метрика која им помага на бизнисите да ја одредат ефективноста на нивните маркетинг кампањи и повратот на инвестицијата (ROI) на нивните рекламни трошоци. CPA се пресметува со делење на вкупните трошоци на кампањата со бројот на конверзии што ги генерира.

CPA е популарен модел на цени што се користи во онлајн рекламирањето, каде што огласувачите плаќаат за секое купување генерирано од нивната рекламна кампања. Стекнувањето може да биде продажба, поднесување формулар, инсталирање апликација или кое било друго дејство што огласувачот го смета за вредно. CPA се разликува од другите модели на цени, како што се Цена по клик (CPC) или Цена по впечаток (CPM), каде што огласувачите плаќаат за кликови или импресии без оглед на тоа дали тие резултираат со конверзии. Со CPA, огласувачите плаќаат само кога ќе добијат резултати, што го прави поекономичен и поефикасен модел на цени.

Што е CPA?

Цена по стекнување (CPA) е маркетинг метрика која ги мери трошоците за стекнување нов клиент или конверзија. Тоа е клучна метрика што треба да ја разберат маркетерите бидејќи им помага да ја одредат ефективноста на нивните маркетинг кампањи и да донесат информирани одлуки за нивната маркетинг стратегија.

дефиниција

CPA е метрика што се користи за пресметување на трошоците за стекнување нов клиент или конверзија. Се пресметува со делење на вкупните трошоци на маркетинг кампања со бројот на нови клиенти или конверзии генерирани од таа кампања. CPA често се користи во онлајн рекламирањето, каде што огласувачите плаќаат за секој клик или конверзија генерирана од нивните реклами.

Формула

Формулата за пресметување на CPA е едноставна:

CPA = Вкупни трошоци за маркетинг кампања / Број на нови клиенти или конверзии

На пример, ако една компанија потрошила 1,000 долари за маркетинг кампања и генерира 100 нови клиенти, CPA би бил 10 долари по клиент.

Важност

CPA е важна метрика за маркетерите бидејќи им помага да ја одредат ефективноста на нивните маркетинг кампањи и да донесат информирани одлуки за нивната маркетинг стратегија. Со пресметување на CPA, маркетерите можат да ја одредат исплатливоста на нивните кампањи и дали тие генерираат позитивен поврат на инвестицијата (ROI).

CPA е исто така тесно поврзана со трошокот за стекнување на клиенти (CAC) и вредност за животен век на клиентите (CLV). CAC е трошокот за стекнување нов клиент, додека CLV е вкупната вредност што клиентот ќе му ја донесе на бизнисот во текот на нивниот животен век. Со разбирање на врската помеѓу CPA, CAC и CLV, маркетерите можат да донесат информирани одлуки за нивната маркетинг стратегија и да ги оптимизираат своите кампањи за максимална рентабилност.

Накратко, CPA е клучна метрика за маркетерите да ја разберат бидејќи им помага да ја одредат ефективноста на нивните маркетинг кампањи и да донесат информирани одлуки за нивната маркетинг стратегија. Со пресметување на CPA, маркетерите можат да ја одредат економичноста на нивните кампањи и да ги оптимизираат нивните кампањи за максимална рентабилност.

Како да се пресмета CPA

Пресметувањето на трошоците по купување (CPA) е суштински дел од секоја маркетинг кампања. Тоа им помага на бизнисите да ја разберат ефективноста на нивните маркетинг напори и да го одредат повратот на инвестицијата (ROI). Еве неколку фактори што треба да се земат предвид при пресметување на CPA:

Временски период

Кога се пресметува CPA, важно е да се одреди временскиот период во кој се спроведувала маркетинг кампањата. Ова може да биде ден, недела, месец или кој било друг период што е релевантен за бизнисот. Временскиот период е важен затоа што помага да се одреди бројот на генерирани потенцијални клиенти и цената на секој потенцијал.

Води

Бројот на потенцијални клиенти генерирани за време на маркетинг кампања е уште еден важен фактор што треба да се земе предвид при пресметувањето на CPA. Водниците може да се дефинираат како потенцијални клиенти кои покажале интерес за некој производ или услуга. Колку повеќе потенцијални клиенти се генерираат, толку се поголеми шансите да се претворат во клиенти кои плаќаат.

ROAS

Повратот на потрошените реклами (ROAS) е метрика што ја мери ефективноста на маркетинг кампањата. Се пресметува со делење на приходите генерирани од кампањата со трошоците за кампањата. Повисок ROAS покажува дека кампањата била успешна во генерирањето приходи.

Конверзии

Стапката на конверзија е процентот на потенцијални клиенти кои се претвораат во клиенти кои плаќаат. Повисоката стапка на конверзија покажува дека маркетинг кампањата била успешна во конвертирање на потенцијални клиенти во клиенти. Важно е да се следи стапката на конверзија бидејќи помага да се одреди ефективноста на маркетинг кампањата и CLV (доживотна вредност на клиентот).

За да се пресмета CPA, користете ја следнава формула:

CPA = Вкупна цена на кампањата / Број на конверзии

Како заклучок, пресметувањето на CPA е суштински дел од секоја маркетинг кампања. Тоа им помага на бизнисите да ја разберат ефективноста на нивните маркетинг напори и да го одредат повратот на инвестицијата. Со разгледување на фактори како што се временскиот период, потенцијалите, ROAS и стапката на конверзија, бизнисите можат да го пресметаат нивниот CPA и да донесуваат информирани одлуки за нивните маркетинг стратегии.

Фактори кои влијаат на CPA

Кога станува збор за пресметување на CPA, постојат неколку фактори кои можат да влијаат на крајниот трошок. Еве некои од најважните фактори што треба да се земат предвид:

Производи

Видот на производот или услугата што се нуди може да има значително влијание врз CPA. На пример, луксузните производи од високата класа може да бараат поголем буџет за маркетинг за да ја привлечат вистинската публика, што ќе резултира со повисока CPA.

Рекламна кампања

Ефективноста на рекламната кампања може да влијае и на CPA. Добро дизајнирана и насочена рекламна кампања може да резултира со понизок CPA, додека слабо извршената кампања може да резултира со повисока CPA.

Буџет за маркетинг

Маркетинг буџетот наменет за кампањата може да влијае и на CPA. Поголем буџет може да резултира со пониска CPA, додека помал буџет може да бара поефикасно таргетирање и креативни стратегии за да се задржи CPA на ниско ниво.

Ефикасност

Ефикасноста на маркетинг напорите може да влијае и на CPA. Ефикасното таргетирање и креативните стратегии може да резултираат со понизок CPA, додека неефикасното таргетирање и лошите креативни стратегии може да резултираат со повисока CPA.

Трошоци

Трошоците поврзани со рекламната кампања исто така може да влијаат на CPA. На пример, користењето скапи реклами за прикажување може да резултира со повисок CPA, додека користењето економичен маркетинг на содржина може да резултира со понизок CPA.

Рекламни кампањи

Типот на рекламна кампања што се користи, исто така, може да влијае на CPA. На пример, рекламирањето на Facebook може да резултира со пониска CPA за бизнисите со е-трговија, додека рекламирањето на екранот може да биде поефективно за бизниси со повисока просечна вредност на нарачката.

Севкупно, разбирањето на факторите кои можат да влијаат на CPA е од суштинско значење за создавање ефективни и ефикасни маркетинг кампањи кои резултираат со понизок CPA и поголем поврат на инвестицијата (ROI).

CPA во маркетинг стратегија

Кога станува збор за маркетинг стратегија, Cost Per Acquisition (CPA) е важна метрика која ги мери трошоците за стекнување нов клиент. Се користи за одредување на ефективноста и ефикасноста на маркетинг кампањата. Во овој дел, ќе разговараме за тоа како CPA се вклопува во маркетинг стратегијата и ќе истражиме некои од клучните поттеми поврзани со неа.

Инка за маркетинг

Маркетиншката инка е модел кој го опишува патувањето што го поминува клиентот од почетната свесност за производот или услугата до купувањето. Инката е поделена на неколку фази, вклучувајќи свесност, разгледување и конверзија. CPA е важна метрика во фазата на конверзија, бидејќи ги мери трошоците за стекнување на клиент кој го завршил посакуваното дејство, како што е купувањето или пополнувањето формулар.

Маркетинг канали

Маркетинг каналите се различни начини на кои компанијата може да ја достигне целната публика. Овие канали може да вклучуваат социјални медиуми, маркетинг преку е-пошта, оптимизација на пребарувачите и многу повеќе. CPA може да се користи за мерење на ефективноста на секој маркетинг канал, дозволувајќи им на компаниите да одредат кои канали се најисплатливи за стекнување нови клиенти.

КЗК

Цена по клик (CPC) е метрика што се користи во рекламирањето плаќање по клик (PPC). Ги мери трошоците за секој клик на реклама. CPC е тесно поврзан со CPA, бидејќи често се користи за одредување на трошоците за стекнување на нов клиент преку рекламирање PPC.

Pay-per-click

PPC рекламирањето е популарен маркетинг канал кој им овозможува на компаниите да прикажуваат реклами на корисници кои бараат релевантни клучни зборови. CPA е важна метрика во PPC рекламирањето, бидејќи ги мери трошоците за стекнување на нов клиент преку овој канал.

алатки

Има многу достапни алатки кои можат да им помогнат на компаниите да го следат и оптимизираат нивниот CPA. Овие алатки може да вклучуваат аналитички софтвер, алатки за тестирање A/B и многу повеќе. Со користење на овие алатки, компаниите можат подобро да ја разберат нивната CPA и да донесат одлуки засновани на податоци за да ја подобрат својата маркетинг стратегија.

Како заклучок, CPA е важна метрика во маркетинг стратегијата која ги мери трошоците за стекнување на нов клиент. Со разбирање како CPA се вклопува во маркетинг инка, мерење на ефективноста на различни маркетинг канали и користење на алатки за оптимизирање на CPA, компаниите можат да ја подобрат својата маркетинг стратегија и поефикасно да стекнат нови клиенти.

Максимизирање на CPA

За да ги максимизирате трошоците за стекнување (CPA), треба да се фокусирате на неколку клучни области. Еве неколку под-секции што треба да се земат предвид:

Задржување на клиенти

Еден од најдобрите начини за максимизирање на CPA е да се фокусирате на задржување на клиентите. Одржувајќи ги вашите постоечки клиенти задоволни, можете да ги намалите трошоците за стекнување нови клиенти. Размислете за спроведување на програма за лојалност или нудење стимулации за повторување на бизнисот.

Повратни клиенти

Повратните клиенти се драгоцено богатство за секој бизнис. Тие се со поголема веројатност да купат и да потрошат повеќе пари отколку нови клиенти. За да поттикнете повторен бизнис, размислете да понудите попусти или специјални промоции на клиентите кои купиле во минатото.

Потрошете за реклами

За да го максимизирате CPA, треба да бидете стратешки со трошењето на рекламите. Фокусирајте се на каналите кои најверојатно ќе доведат до конверзии. Размислете за користење на мешавина од платени и органски канали за да допрете до вашата целна публика.

Целна КПД

Поставувањето на целен CPA може да ви помогне да останете на вистинскиот пат со вашите трошоци за рекламирање. Со поставување на целен CPA, можете да ги прилагодите вашите понуди и буџети за да се осигурате дека го извлекувате максимумот од трошењето на рекламите.

Повеќе канали

Користењето на повеќе канали може да ви помогне да допрете до поширока публика и да ги зголемите вашите шанси за претворање на потенцијални клиенти во клиенти. Размислете за користење на социјалните медиуми, е-пошта маркетинг и други канали за да стигнете до вашата целна публика.

Тим за продажба

Вашиот продажен тим игра клучна улога во максимизирањето на CPA. Тие се лицето на вашиот бизнис и можат да помогнат да се претворат потенцијалните клиенти во клиенти. Размислете да инвестирате во обука за продажба и да му обезбедите на вашиот тим алатките што им се потребни за да успее.

софтвер

Користењето на вистинскиот софтвер може да ви помогне да ги насочите вашите маркетинг напори и да го следите вашиот напредок. Размислете за користење на CRM или платформа за автоматизација на маркетинг за да ви помогне да управувате со вашите потенцијални клиенти и да ги следите вашите кампањи.

опрема

Имањето соодветна опрема може да ви помогне да креирате висококвалитетна содржина и да ја достигнете целната публика. Размислете да инвестирате во висококвалитетна камера, микрофон или друга опрема што ќе ви помогне да креирате привлечна содржина.

Повратни трошоци за реклами (ROAS)

Мерењето на повратот на трошоците за реклами (ROAS) може да ви помогне да ја одредите ефективноста на вашите рекламни кампањи. Со следење на вашата ROAS, можете да ги прилагодите трошоците за рекламирање и таргетирањето за да се осигурате дека го извлекувате максимумот од буџетот за рекламирање.

Накратко, максимизирањето на CPA бара стратешки пристап кој се фокусира на задржување на клиентите, трошење на реклами, повеќе канали и многу повеќе. Со инвестирање во вистинските алатки, опрема и обука, можете да ги подобрите вашите шанси за претворање на потенцијални клиенти во клиенти и максимизирање на вашата рентабилност.

Повеќе читање

Цена по стекнување (CPA) е маркетинг метрика која ги мери вкупните трошоци за стекнување нов клиент или конверзија. Се пресметува со делење на вкупните трошоци на кампањата со бројот на постигнати конверзии. CPA е важна алатка што се користи во маркетингот и рекламирањето за да се одреди колку чини да се стекне одредена акција од клиент (извор: Навистина, планински, Омниконверт).

Поврзани услови за маркетинг на веб-страници

Почетна » Градежни веб-страници » Речник » Што е CPA? (Трошоци по набавка)

Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен!
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Мојата компанија
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
🙌 Вие сте (скоро) претплатени!
Упатете се до вашето сандаче за е-пошта и отворете ја е-поштата што ви ја испратив за да ја потврдите вашата адреса за е-пошта.
Мојата компанија
Вие сте претплатени!
Ви благодариме за вашата претплата. Секој понеделник испраќаме билтен со проникливи податоци.
Споделете на...