Што е CLV? (Доживотна вредност на клиентот)

CLV (Customer Lifetime Value) е вкупниот износ на пари што се очекува клиентот да го потроши на производите или услугите на компанијата во текот на целата нивна врска со компанијата.

Што е CLV? (Доживотна вредност на клиентот)

CLV (Customer Lifetime Value) е мерка за тоа колку пари се очекува клиентот да потроши на производите или услугите на компанијата во текот на целото време кога тие работат заедно. Тоа им помага на компаниите да ја разберат долгорочната вредност на нивните клиенти и да донесат одлуки за тоа колку треба да инвестираат во нивно стекнување и задржување. Во едноставни термини, тоа е начин компаниите да сфатат колку им вреди клиентот со текот на времето.

Доживотна вредност на клиентите (CLV) е деловна метрика која ја мери вкупната вредност што клиентот ја носи на бизнисот во текот на целиот тек на нивната врска. Тоа е клучна мерка за следење на бизнисите бидејќи им помага да ја разберат долгорочната вредност на нивните клиенти и да донесат информирани одлуки за маркетинг, продажба и стратегии за услуги на клиентите.

CLV зема предвид различни фактори како што се просечната вредност на нарачката на клиентот, бројот на трансакции што ги прават и просечната должина на нивната врска со бизнисот. Со пресметување на CLV, бизнисите можат да ги идентификуваат своите највредни клиенти и да инвестираат ресурси во нивно задржување, а со тоа да ја зголемат лојалноста и приходите на клиентите со текот на времето.

Во оваа статија, ќе се нурнеме подлабоко во концептот на CLV, неговата важност и како бизнисите можат да го пресметаат и искористат во своја полза. Исто така, ќе разговараме за некои најдобри практики за подобрување на вредноста за животниот век на клиентите и стратегии за искористување на CLV за поттикнување на растот на бизнисот.

Што е CLV?

дефиниција

Доживотна вредност на клиентот (CLV) е деловна метрика што се користи за мерење на вкупната сума на пари што се очекува клиентот да ги потроши на производите или услугите на компанијата во текот на нивниот животен век. Во суштина, CLV е предвидување на нето профитот што одреден клиент ќе го генерира за бизнис во текот на нивната врска.

CLV се пресметува со множење на просечната вредност на купувањето на клиентот со бројот на пати од кои се очекува да направат купување во даден период, а потоа се множи тој број со предвидената должина на врската на клиентот со бизнисот.

Важност

CLV е важна метрика за бизнисите бидејќи им помага да ја разберат долгорочната вредност на нивните клиенти. Со познавање на CLV на нивните клиенти, бизнисите можат да донесат информирани одлуки за тоа колку да потрошат за стекнување и задржување клиенти.

На пример, ако бизнисот знае дека одреден клиент има висок CLV, тој може да биде подготвен да потроши повеќе пари на маркетинг кампањи за да го придобие тој клиент, знаејќи дека инвестицијата ќе се исплати на долг рок. Слично на тоа, ако бизнисот знае дека клиентот има низок CLV, тие може да изберат да ги фокусираат своите напори на задржување на клиенти со повисока вредност наместо тоа.

Освен што им помага на бизнисите да донесуваат стратешки одлуки за стекнување и задржување клиенти, CLV може да се користи и за да се идентификуваат областите каде што бизнисот може да ги подобри своите производи или услуги. Со анализа на однесувањето на клиентите со висока вредност, бизнисите можат да добијат увид во она што ја поттикнува лојалноста и задоволството на клиентите и да ги користат тие информации за да го подобрат нивното севкупно искуство со клиентите.

Генерално, CLV е вредна метрика за бизниси од сите големини, бидејќи дава јасна слика за долгорочната вредност на нивните клиенти и може да информира широк опсег на стратешки одлуки.

Како да се пресмета CLV

Пресметување на вредност за животен век на клиентите (CLV) е суштински чекор во разбирањето на профитабилноста на вашиот бизнис. Еве ги чекорите за пресметување на CLV:

Формула

Формулата за пресметување на CLV е:

CLV = Average Order Value (AOV) x Number of Transactions x Average Customer Lifespan

Фактори

Просечна вредност на нарачката (AOV)

AOV е просечниот износ на пари што клиентот го троши за секоја трансакција. За да се пресмета AOV, поделете го вкупниот приход со вкупниот број на трансакции.

Број на трансакции

Бројот на трансакции е вкупниот број на купувања направени од клиент за време на нивната врска со вашиот бизнис.

Просечен животен век на клиентите

Просечниот животен век на клиентот е времето кога клиентот останува активен со вашиот бизнис. Може да се пресмета со делење на вкупниот број години кога клиентот останува активен со вкупниот број клиенти.

пример

Да речеме дека клиентот троши во просек 100 долари по трансакција со вашиот бизнис, прави 5 трансакции годишно и останува активен 5 години. CLV за овој клиент би бил:

CLV = $100 x 5 x 5 = $2,500

Со пресметување на CLV за секој клиент, можете да ги идентификувате најпрофитабилните клиенти и да развиете стратегии за да ги задржите.

CLV во деловната стратегија

Доживотна вредност на клиентите (CLV) е клучна деловна метрика која ја мери вкупната сума на пари што клиентот најверојатно ќе ги потроши на производите или услугите на компанијата во текот на нивниот животен век. CLV е суштинска алатка за бизнисите да ја разберат вредноста на нивните клиенти и како да ги распределат ресурсите за да ја максимизираат профитабилноста.

Набавка на клиенти

Стекнувањето клиенти е процес на стекнување нови клиенти. Трошоците за стекнување нови клиенти може да бидат значителни, и од суштинско значење е да се разбере CLV на овие клиенти за да се осигура дека трошоците за стекнување се оправдани. Со разбирање на CLV на новите клиенти, бизнисите можат да донесат информирани одлуки за тоа колку да потрошат за стекнување клиенти и кои маркетинг канали се најефективни.

Задржување на клиенти

Задржувањето на клиентите е процес на задржување на постоечките клиенти. Со задржување на клиентите, бизнисите можат да ги намалат трошоците за стекнување клиенти и да ја зголемат профитабилноста. Разбирањето на CLV на постојните клиенти е клучно за развој на ефективни стратегии за задржување. Со идентификување на највредните клиенти, бизнисите можат да ги прилагодат своите напори за задржување за да го максимизираат CLV на овие клиенти.

Лојални клиенти

Лојалните клиенти се клиенти кои постојано купуваат од бизнис во подолг период. Лојалните клиенти се од суштинско значење за бизнисите бидејќи имаат повисок CLV од новите или повремените клиенти. Со фокусирање на градење силни односи со лојални клиенти, бизнисите можат да ја зголемат својата профитабилност и да ги намалат трошоците за стекнување клиенти.

Односи со клиенти

Градењето силни односи со клиентите е критично за максимизирање на CLV. Со фокусирање на градење силни односи со клиентите, бизнисите можат да го зголемат задржувањето на клиентите, да поттикнат повторени купувања и да го подобрат задоволството на клиентите. Бизнисите можат да градат силни односи со клиентите преку обезбедување одлична услуга за клиентите, персонализирани искуства и програми за лојалност.

Како заклучок, разбирањето на CLV е критично за развивање ефективни деловни стратегии. Со фокусирање на стекнување клиенти, задржување, лојални клиенти и односи со клиентите, бизнисите можат да ја максимизираат профитабилноста и да обезбедат долгорочен успех.

Повеќе читање

Доживотна вредност на клиентите (CLV) е деловна метрика што се користи за одредување на износот на пари што клиентите ќе ги потрошат на производите или услугите на компанијата со текот на времето (извор: Советник на Форбс). Тоа е мерење за тоа колку клиентот е вреден за една компанија, не само на основа на купување по купување, туку и на целата врска со клиентите (извор: Qualtrics). CLV ја зема предвид вредноста на приходот на клиентот и ја споредува таа бројка со предвидениот животен век на клиентите на компанијата (извор: Hubspot).

Поврзани услови за маркетинг на веб-страници

Почетна » Градежни веб-страници » Речник » Што е CLV? (Доживотна вредност на клиентот)

Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Останете информирани! Придружете се на нашиот билтен!
Претплатете се сега и добијте бесплатен пристап до водичи, алатки и ресурси само за претплатници.
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
Можете да се откажете во секое време. Вашите податоци се безбедни.
Мојата компанија
Останете во тек! Придружете се на нашиот билтен
🙌 Вие сте (скоро) претплатени!
Упатете се до вашето сандаче за е-пошта и отворете ја е-поштата што ви ја испратив за да ја потврдите вашата адреса за е-пошта.
Мојата компанија
Вие сте претплатени!
Ви благодариме за вашата претплата. Секој понеделник испраќаме билтен со проникливи податоци.
Споделете на...