Какво е шифроване от страна на клиента (CSE)?

Шифроването от страна на клиента (CSE) е метод за криптиране на данни от страна на клиента (устройство на потребителя), преди да бъдат изпратени до сървър. Това гарантира, че данните са защитени от неоторизиран достъп или прихващане по време на предаване.

Какво е шифроване от страна на клиента (CSE)?

Криптирането от страна на клиента (CSE) е метод за криптиране на данни на устройството на потребителя, преди да бъдат изпратени до сървър. Това означава, че данните вече са кодирани и нечетими за всеки, който може да ги прихване, преди дори да напуснат устройството на потребителя. Само потребителят има ключа за дешифриране на данните, което ги прави по-сигурни и поверителни.

Криптирането от страна на клиента (CSE) е метод за криптиране на данни от страна на клиента, преди да бъдат изпратени по мрежата. Той гарантира, че данните остават защитени по време на предаване и съхранение. При CSE процесът на криптиране се извършва от страна на клиента и данните никога не се предават или съхраняват в некриптирана форма.

CSE става все по-популярен за фирми и физически лица, които искат да запазят своите данни защитени. Той предлага допълнителен слой на сигурност за данните, които се съхраняват в облака или се предават по интернет. CSE може да се използва за криптиране на различни видове данни, включително имейли, файлове и съобщения.

CSE може да се внедри с помощта на различни алгоритми и протоколи и има няколко инструмента и услуги, които да помогнат на потребителите да го внедрят. Тези инструменти и услуги улесняват потребителите да шифроват своите данни, без да се притесняват за сложността на криптирането. В следващите раздели ще проучим предимствата на CSE и как може да се внедри в различни сценарии.

Какво е криптиране от страна на клиента?

Криптирането от страна на клиента (CSE) е криптографска техника, която криптира данните от страната на подателя, преди да бъдат предадени на сървър. Процесът на криптиране се извършва извън сървъра, което означава, че ключът за криптиране не е достъпен за доставчика на услугата. Това прави трудно или невъзможно за доставчиците на услуги да дешифрират хоствани данни.

Общ преглед на криптирането от страна на клиента

Шифроването от страна на клиента е мярка за сигурност, която гарантира, че данните са криптирани по всяко време, независимо дали са в транзит или в покой. Извършва се извън сървъра, което означава, че данните се криптират преди да бъдат предадени на сървъра.

Ключът за шифроване не е достъпен за доставчика на услуги, което затруднява или прави невъзможно за него да дешифрира хостваните данни. Това гарантира, че данните остават защитени и поверителни, дори ако се съхраняват на сървър на трета страна.

Процес на криптиране

Процесът на шифроване включва шифроване на данните локално, преди да бъдат предадени на сървъра. Това става с помощта на ключ за криптиране, който се генерира от устройството на подателя. Ключът за криптиране не се споделя с доставчика на услугата, което означава, че той не може да дешифрира данните.

Когато данните бъдат получени от сървъра, те се съхраняват в криптиран формат. Когато подателят иска достъп до данните, той трябва да предостави ключа за шифроване, за да ги дешифрира. Това гарантира, че само подателят има достъп до данните и че те остават защитени и поверителни.

В заключение, шифроването от страна на клиента е мощна мярка за сигурност, която гарантира, че данните остават защитени и поверителни, дори ако се съхраняват на сървър на трета страна. Чрез шифроване на данните локално, преди да бъдат предадени на сървъра, ключът за шифроване остава частен и недостъпен за доставчика на услуги. Това гарантира, че данните остават защитени и поверителни и че само подателят има достъп до тях.

Защо криптирането от страна на клиента е важно?

Криптирането от страна на клиента (CSE) е основна мярка за сигурност, която криптира данните от страната на подателя, преди да бъдат предадени на сървър, което затруднява или прави невъзможно за доставчиците на услуги да дешифрират хоствани данни. Ето няколко причини, поради които ПТ е важен:

Сигурност и поверителност

CSE е от решаващо значение за гарантиране на сигурността и поверителността на чувствителните данни. Чрез локално шифроване на данните CSE помага да се гарантира тяхната сигурност при пренос и в покой, което намалява вероятността информацията да бъде прихваната от враждебни трети страни в интернет. CSE предоставя и допълнителен слой на сигурност за защита срещу пробиви на данни, които могат да имат сериозни последици както за отделни лица, така и за организации.

Услуги на трети страни

CSE е особено важен при използване на услуги на трети страни, като доставчици на облачно хранилище. При CSE криптирането и декриптирането винаги се извършва на изходните и целевите устройства, които в този случай са браузърите на клиентите. Това означава, че ключовете за криптиране се генерират и съхраняват на сигурно място, което затруднява достъпа до данните за доставчици на услуги от трети страни.

Процес на дешифриране

CSE също играе критична роля в процеса на дешифриране. Когато обектите са шифровани чрез CSE, те не са изложени на трета страна, включително AWS. За да шифроват обекти, преди да ги изпратят на Amazon S3, потребителите могат да използват Amazon S3 Encryption Client, който шифрова обекти локално, преди да ги качи на S3. Това гарантира, че обектите са криптирани, преди да бъдат предадени на S3, осигурявайки допълнителен слой на сигурност.

В обобщение, CSE е основна мярка за сигурност, която помага да се гарантира сигурността и поверителността на чувствителните данни. Чрез локално криптиране на данни, CSE предоставя допълнителен слой на сигурност за защита срещу пробиви на данни и намалява вероятността информацията да бъде прихваната от враждебни трети страни в интернет. CSE е особено важен при използване на услуги на трети страни, като доставчици на облачно хранилище, и играе критична роля в процеса на декриптиране.

Как работи криптирането от страна на клиента?

Криптирането от страна на клиента (CSE) е техника, която криптира данните от страната на подателя, преди да бъдат предадени на сървър. Тази техника се използва за гарантиране на сигурността на данните при пренос и в покой. В този раздел ще обсъдим как работи криптирането от страна на клиента.

Ключове за криптиране

Ключовете за криптиране са основен компонент на криптирането от страна на клиента. Тези ключове се използват за криптиране и декриптиране на данните. Има два типа ключове за шифроване, използвани при шифроване от страна на клиента: ключ за шифроване на данни (DEK) и ключ за шифроване на ключ (KEK).

DEK е симетричен ключ за еднократна употреба, който се генерира от клиента. Клиентът използва този ключ, за да криптира данните, преди да ги изпрати на сървъра. Сървърът няма достъп до този ключ, което затруднява дешифрирането на данните без ключа.

KEK се използва за криптиране на DEK. KEK може да бъде или двойка асиметрични ключове, или симетричен ключ. Клиентът генерира KEK и го изпраща на сървъра. Сървърът съхранява KEK и го използва за дешифриране на DEK, когато клиентът поиска данните.

Референтна архитектура

Референтната архитектура за криптиране от страна на клиента се състои от следните компоненти:

  • Клиент: Клиентът е отговорен за генерирането на DEK и KEK. Клиентът криптира данните с помощта на DEK и криптира DEK с помощта на KEK, преди да изпрати данните на сървъра.

  • Сървър: Сървърът съхранява шифрованите данни и шифрования DEK. Сървърът също така съхранява KEK, който се използва за дешифриране на DEK, когато клиентът поиска данните.

  • Библиотека за шифроване: Библиотеката за криптиране е софтуерна библиотека, която предоставя функционалност за криптиране и декриптиране. Библиотеката за шифроване се използва от клиента за шифроване на данните и шифроване на DEK с помощта на KEK.

  • Комуникационен канал: Комуникационният канал се използва за предаване на криптирани данни от клиента към сървъра и обратно. Комуникационният канал трябва да бъде защитен, за да се предотврати всякакъв неоторизиран достъп до данните.

В обобщение, криптирането от страна на клиента е техника, която криптира данните от страната на подателя, преди да бъдат предадени на сървър. Тази техника използва ключове за криптиране, за да гарантира сигурността на данните при пренос и в покой. Референтната архитектура за криптиране от страна на клиента се състои от клиент, сървър, библиотека за криптиране и комуникационен канал.

Заключение

В заключение, криптирането от страна на клиента (CSE) е основен инструмент за защита на чувствителни данни и гарантиране на поверителност. Чрез криптиране на данните, преди да бъдат предадени или съхранени в облака, CSE предотвратява неоторизиран достъп и защитава срещу пробиви на данни.

CSE предлага няколко предимства, включително:

  • Подобрена сигурност: CSE гарантира, че данните са криптирани, преди да напуснат устройството на клиента, което прави много по-трудно за нападателите да прихванат и дешифрират данните.
  • Подобрена поверителност: CSE гарантира, че само оторизирани потребители имат достъп до данните, защитавайки чувствителната информация от любопитни очи.
  • Съответствие с разпоредбите: CSE може да помогне на организациите да спазват разпоредбите за защита на данните, като GDPR и HIPAA, като гарантира, че чувствителните данни са правилно криптирани.

Въпреки това е важно да се отбележи, че CSE не е сребърен куршум и трябва да се използва заедно с други мерки за сигурност, като силни пароли и двуфакторно удостоверяване. Освен това CSE може да бъде сложен за внедряване и управление, което изисква внимателно планиране и опит.

Като цяло CSE е важен инструмент за защита на чувствителни данни и гарантиране на поверителност в един все по-дигитален свят. Организациите трябва внимателно да обмислят своите нужди за сигурност и да се консултират с експерти, за да определят най-добрия подход за внедряване на CSE.

Още четене

Шифроването от страна на клиента (CSE) е криптографска техника, която криптира данните от страната на изпращача, преди да бъдат предадени на сървър или услуга за съхранение в облак. При CSE криптирането и декриптирането се извършват на изходните и целевите устройства, които са браузърите на клиентите. Клиентите използват ключове за криптиране, които се генерират и съхраняват в базирана на облак услуга за управление на ключове, така че ключовете могат да бъдат контролирани и достъпът до тях може да бъде ограничен. По този начин доставчиците на услуги нямат достъп до ключовете за криптиране и следователно не могат да дешифрират данните. CSE се предлага в различни облачни услуги за съхранение, като напр Google Workspace, Amazon S3 и Azure Storage. (източници: Google Помощ за администратор на Workspace, Google Общ преглед на API за шифроване от страна на клиента на Workspace, Защита на данните чрез използване на криптиране от страна на клиента, Криптиране от страна на клиента – Wikipedia, Криптиране от страна на клиента за петна – Azure Storage | Microsoft Learn)

Свързани условия за сигурност в облака

Начало » Cloud съхранение » Терминологичен речник » Какво е шифроване от страна на клиента (CSE)?

Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Бъдете информирани! Присъединете се към нашия бюлетин
Абонирайте се сега и получете безплатен достъп до ръководства, инструменти и ресурси само за абонати.
Можете да се отпишете по всяко време. Вашите данни са в безопасност.
Сподели с...